Webshop mærket
7571 1599 Ring til os:

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftaleindgåelse

Det forudsættes at køber ved bestilling har bekendtgjort sig med disse salgs- og leveringsbetingelser. Tilbud fra sælger er bindende i 2 uger fra tilbuddets datering. Mellemsalg forbeholdt sælger og køber kan kræve at tilbuddet underskrives af begge parter. En bestilling gennemført i internetbutikken anses som et tilbud accepteret af køber. Såfremt der inden en ordres gennemførelse sker ændringer af moms, told eller eksportafgifter, eller der som følge af regeringsindgreb eller lovgivning her eller i udlandet kommer uforudsete tillæg og omkostninger, har sælger ret til at ændre priserne med disse ændringer.

Da SuperSellerS udelukkende sælger til virksomheder (B2B) er alle transaktioner i.h.t. Aftaleloven og ikke købeloven.

 

2. Priser og prisgaranti

Priser i alt vores materiale, trykt, mundligt og på Internet, er angivet ex. moms og ab fabrik (uden fragt). Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Priser er angivet uden ekspeditionsgebyr eller andre gebyrer. Sælger yder prisgaranti på alle standardvarer. Prisgarantien træder i kraft hvis køber finder samme vare til lavere pris inden- eller indenfor 8 dage efter købet. Prissammenligninger skal være fra Danmark og køber skal kunne dokumentere prisen, at det er samme vare og at varen leveres under samme betingelser. I bekræftende fald udsteder sælger straks kreditnota på prisdifferencen.

 

3. Betaling

Betalingsbetingelser er netto kontant og ab fabrik. Kontant betaling ved afhentning. Forudbetaling kan ske via bankoverførsel, ved betaling med dankort eller kreditkort og via MobilePay. Skal varen afsendes trækkes betaling ved afsendelse af ordren. Ved betaling med kreditkort betaler køber kortgebyret, hvor der fra kontoudsteder er pålagt gebyr.

 

4. Leveringstid og force majeure

Levering finder sted hurtigst muligt, med mindre andet er aftalt. Sælger tilstræber at ordrer til Danmark indgået inden kl. 12 afsendes samme dag. Sælger forbeholder sig ret til at foretage delleverancer. Er leveringstid anført, gælder den med forbehold af force majeure, uheld, mulig forsinkelse af bestilte materialer og forsinkelse af fabrikationen som følge af værkstedsuheld og forsinkelser fra sælgers underleverandører. Foreligger forsinkelse kan såvel køber som sælger ved skriflig meddelelse til den anden part frigøre sig for købet/ salget, såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder.
(Læs mere om vores transportformer og fragtleverandører).

 

5. Forsendelse og risikoovergang

Alle forsendelser sker ab fabrik for købers regning og risiko. Ordren anses som leveret når køber eller købers transportør overtager varerne fra sælgers lager. Såfremt en afsendelse udskydes på grund af købers forhold, overgår risikoen til køber fra den dag, det solgte skulle være afsendt. Såfremt sælger skønner, at der bliver behov for speciel emballering, udføres denne for købers regning.

 

6. Modtagelse og reklamation

Køber er forpligtet til at modtage varerne på det i ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer angående fejl og mangler skal ske skriftligt til sælger inden 3 dage fra levering. Undlader køber at reklamere indenfor denne frist, kan køber ikke senere påberåbe sig evt. mangler. Sælger forpligter sig til snarest muligt at reparere, ombytte eller på anden måde udbedre eventuelle fejl og mangler. Reklamationer angående skader under transport skal omgående anmeldes til transportør. Sælger har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering.

 

7. Produktions- og produktudviklingsrettigheder

Varer udviklet af sælger må ikke kopieres jfr. bl.a. dansk markedsføringslovs regler herom. Alt tegningsmateriale, forslag og tilbud er sælgers ejendom og må ikke anvendes, kopieres, offentliggøres eller stilles til rådighed for andre uden sælgers skriftlige tilladelse.

 

8. Returvarer

Returvarer modtages kun efter aftale med sælger og kun i ubeskadiget stand og i original emballage. Kopi af relevant faktura skal vedlægges. Returvarer sendes for købers risiko og omkostning. Sælger forbeholder sig ret til 15 % fradrag/håndteringsgebyr, dog minimum 150,- DKK i fakturaprisen for returvarer. Specielt fremstillede eller hjemtagne varer tages ikke retur. Varer til en værdi under 350,- DKK tages ikke retur. Varer skal sendes til Vidtskue Vej 12, 7100 Vejle.

 

9. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de til varens levering forbundne omkostninger er betalt af køber. Indtil fuld betaling har fundet sted, skal varerne holdes nyværdiforsikret af køber mod brand, tyveri og vandskade.

 

10. Produktgaranti

Sælger yder 12 mdr. produktgaranti på produktfejl, hvis det godtgøres at disse skyldes fejl i varens konstruktion eller fremstilling. Denne garanti forpligter sælger til snarest muligt at ombytte, reparere eller på anden måde udbedre de fejlramte varer. Ombytning eller udbedringer finder sted hos sælger. Produktgarantien dækker ikke hvis fejlen henføres til slitage, forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse eller fejl og mangler som kunne konstateres ved modtagelsen.

 

11. Produktansvar

Sælger dækker ikke inddirekte tab forårsaget af sælgers produkter. Herunder, men ikke alene, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Sælger er alene ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der ikke er en del af det af sælger leverede, når dette er dækket af sælgers produktforsikring. Sælger er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet og/ eller monteret af køber -heller ikke selvom sælgers produkter indgår. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget ved leverancen.

 

12. Fortrolighedspolitik

SuperSellerS forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/ brugere til tredje part udover det der er nødvendigt for at implementere en transaktion. SuperSellerS vil aldrig sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart under nogen omstændigheder.

 

13. Suppleringsgaranti

Sælger forpligter sig til indenfor en rimelig periode, at kunne supplere en leverance. Der tages forbehold for at varen kan være udgået fra underleverandører.

 

14. Lovvalg og Værneting

Alle handler er omfattet af ”Den internationale løsørekøbslov” (Lovbekendtgørelse nr. 722 af 24.10.1986). Værneting for tvistigheder vedrørende handelen, er Sø- og Handelsretten i København.

Du kan indgive en klage over en vare, som du har købt hos os, til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen (https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External).

Disse betingelser gyldige fra 24.03.2017.

Ændringer i disse salgs- og leveringsbetingelser vil blive annonceret på SuperSellerS hjemmeside.